top of page

Ochrona danych osobowych:

Dokument z Pen

Polityka prywatności

"RODO"

1. Administratorem danych osobowych jest zadoktora.pl sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu, ul. Inflancka 27, 61-132 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000431487 (REGON: 02182865900000, NIP: 8952011311). Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: info@zadoktora.pl
2. Administrator danych osobowych wyznacza Inspektora Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Artur Okruszek

3. W celu skorzystania z Usługi, w tym również założenia konta w serwisie www.zadoktora.pl  („serwis”) i dostępu do funkcjonalności serwisu zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie https://www.zadoktora.pl/regulamin oraz w serwisie, otrzymywania powiadomień z serwisu a także realizacji zamówienia po zaakceptowaniu oferty przez klienta oraz zwrotu zamówienia i procedury reklamacji, ADO i IDO przetwarza takie dane osobowe (odpowiednio – zależnie od zakresu danych jaki został podany przez Użytkownika), jak:

          a         adres e-mail,

          b        numer telefonu

          c        imię i nazwisko

          e        adres zamieszkania lub adres siedziby,

          f         adres IP,

          g        informacje o przeglądarce internetowej,

          h        informacje o systemie operacyjnym.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody lub wskutek uzyskania danych z powszechnie dostępnych źródeł.

4. W celu wykorzystywania cookies i innych powiązanych technologii (skrypty, web beacon i inne) na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

5. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez Administratora w ramach Serwisu w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, opisanych w Regulaminie, zarówno w sposób całkowicie zautomatyzowany, częściowo zautomatyzowany jak i w sposób inny niż zautomatyzowany odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

6. Powyżej wskazane dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania powiadomień.

7. Administrator może udostępnić dane Użytkownika podmiotom współpracującym z celem doręczania odpowiedzi na reklamację a także w celu przekazywania treści marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (w sytuacji przekazania numeru telefonu) lub / i przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 08.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w sytuacji przekazania adresu e-mailowego).

8. Ponadto, dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym.

9. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Klient powinien zwrócić się do Administratora. W przypadku zmiany, lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, którego dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych w czasie udzielania porady jest możliwe, lecz uniemożliwia otrzymanie porady.

10. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratora.

11. Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody lub pozyskania ze źródeł ogólnodostępnych ma prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody luib wskutek pozyskania z ogólnodostęnych źródeł przed jej cofnięciem.

12. Osoby których dane pozyskano z ogólnie dostępnych źródeł udostępniły wcześniej te dane w powszechnie dostępnych rejestrach w rodzaju Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, które to rejestry stanowią źródło pozyskania danych przez Administratora.

13. Celem przetwarzania danych osobowych, także w odniesieniu do osób, których dane pozyskano z ogólnie dostępnych źródeł (zgodnie z art. 14 rozporządzenia o przetwarzaniu danych) jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przkazanie informacji o świadczonych usługach). 

14. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres UODO – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

15. W celu wypełnienia obowiązków związanych z RODO, w szczególności poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji, np. rejestru Użytkowników, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

          -         imię,

          -         nazwisko,

          -         adres e-mail,

           -        miejscowość,

           -        numer telefonu.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes,

bottom of page